Mediacja

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, polegająca na działaniu osoby trzeciej- mediatora, którego zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania.

Mediacja sądowa

Strony do mediacji kieruje sąd wydając postanowienie. Najczęściej dzieje się tak w wyniku inicjatywy jednej lub obu stron sporu sądowego, które wnioskują o skierowanie sprawy do mediacji.

W takiej sytuacji mediator jest wybierany z listy stałych mediatorów danego Sądu Okręgowego. Mediacja sądowa ma ustawowo ustalony termin realizacji i koszty.

Mediacja umowna

Odbywa się najczęściej, jeżeli strony sporu widzą możliwość polubownego rozwiązania jeszcze zanim sprawa została skierowana do sądu. Strony zgodnie wybierają osobę mediatora, z którym zawierają umowę o mediację oraz umowę o przeprowadzenie mediacji. Zdarza się, że jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną.

Strony ustalają z mediatorem termin i miejsce spotkania, a także kwestie kosztów postępowania. W razie zawarcia ugody może zostać ona złożona w sądzie celem jej zatwierdzenia. Ugoda zatwierdzona przez Sąd jest równoważna wyrokowi sądowemu i może być podstawą do wszczęcia egzekucji.

Kancelaria Prawna i Mediacyjna prowadzi postępowania mediacyjne
w szczególności z zakresu:

sporów cywilnych

sporów gospodarczych

sporów rodzinnych

Nasi mediatorzy posiadają kompetencje i wiedzę konieczną do pomocy w rozwiązywaniu sporów, w tym wykonywania zawodu mediatora, co potwierdza zdobyte doświadczenie zawodowe oraz ukończone kursy i szkolenia. Są oni wpisani na listy stałych mediatorów Prezesów:

Sądu Okręgowego w Gdańsku
Sądu Okręgowego w Warszawie
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie