Z pamiętnika pracownika

mikolaj2_fc4b6d714a.webp
Mikołaj Ossowski
zakaz konkurencji.jpg
Opublikowano
  1. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy:

Art. 1011 § 1. k.p. - W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika

zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę, obok umowy o pracę, która ustanawia zakaz konkurencji dla pracownika w trakcie trwania stosunku pracy. Działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy są czynności zarobkowe podejmowane na własny rachunek (jako przedsiębiorca) lub na rachunek osoby trzeciej (jako pracownik, zleceniobiorca), jeżeli te czynności pokrywają się, przynajmniej częściowo, z zakresem działalności pracodawcy. Umowa o zakazie konkurencji może być nieodpłatna lub przewidywać dla pracownika świadczenie pieniężne, a ustanie stosunku pracy powoduje jej wygaśnięcie.

  1. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy:

Art. 1012 k.p. - § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

Celem umowy wynikającej z art. 1012 k.p. jest zabezpieczenie interesów pracodawcy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami byłych pracowników. Istotną przesłanką do zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest dostęp do szczególnie ważnych informacji przez pracownika, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Wysokość odszkodowania dla byłego pracownika nie może być niższa niż 25%

wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo jeżeli zawarto umowę o zakazie konkurencji na 2 lata, odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia (brutto), które pracownik uzyskał w ostatnich 2 latach pracy.

  1. Wspólne cechy obu przepisów:

Obie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 101k.p.). W obu przypadkach pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od jednoczesnego zawarcia umowy o zakazie konkurencji

Co w sytuacji, gdy naruszy się zakaz?

- w przypadku winy umyślnej pełna odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 122 k.p.)

- w przypadku winy nieumyślnej częściowa odpowiedzialność (art. 114-121 k.p.)