Zawieszenie spłaty rat w sprawach frankowych

michal_fix_1384e447f1.webp
Michał Klein
zabezpieczenie chf.jpg
Opublikowano

Zabezpieczenie to instytucja prawna, której zadaniem i celem jest chronić osoby mające wobec kogoś jakieś roszczenie. W przypadku kredytobiorców roszczeniem tym jest ustalenie, że umowa jest nieważna, a co za tym idzie dalsze roszczenie o zapłatę, czyli zwrot wpłaconych rat. 

 

Uprawdopodobnienie powyższego jest jednym z warunków, które należy spełnić, aby wniosek o zabezpieczenie został uznany przez Sąd za zasadny. Drugą z przesłanek jest uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Tym samym zabezpieczenie takie można uzyskać, gdy istnieje ryzyko, że świadczenie takie może nie zostać spełnione – jest to powiązane ze słabą sytuacją finansową banku (zwłaszcza GETIN Noble Bank, Bank BPH czy Raiffeisen), albo też jego dochodzenie będzie znacznie utrudnione. Coraz częściej Sądy uznają również, że uprawdopodobnieniem interesu prawnego jest już sam fakt spłaty wypłaconego przez bank kapitału, co w kontekście całościowego rozwiązania sporu i rozliczenia nieważnej umowy w przypadku braku zabezpieczenia wiąże się z dalszym wpłacaniem na rzecz banku możliwego świadczenia nienależnego.

 

Podsumowując – zabezpieczenie kredytu tj. wstrzymanie płatności rat kredytu można uzyskać, gdy występuje nadpłata w kapitale oraz bank ma słabą/niepewną sytuację finansową, notuje straty tzn. może w przyszłości upaść lub, gdy istnieje spore prawdopodobieństwo, że dochodzone świadczenie może nie zostać spłacone. Dodatkowo pod koniec marca/kwietnia banki składają sprawozdania finansowe z działalności za rok poprzedni – jest to kolejny powód do udzielenia zabezpieczenia o wstrzymanie rat z Getin Noble Bankiem, którego sytuacja ekonomiczna jest bardzo zła oraz Raiffeisen, którego notowania na polskiej giełdzie w ostatnim czasie diametralnie spadły.

 

Analizując prowadzone przez nas sprawy, stwierdzić należy, że prawdopodobieństwo uwzględnienia przez Sąd wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest wyższe w odniesieniu do kredytobiorców, którzy na dzień złożenia wniosku spłacili kwotę udostępnionego im przez bank kapitału. Podobnie w przypadku kredytów frankowych zaciągniętych w bankach będących aktualnie w złej lub niepewnej sytuacji finansowej. W pozostałych sprawach możliwość ta nie jest jednak wykluczona, ale może wiązać się z koniecznością dodatkowego szczególnego uzasadnienia, a nawet zażalenia niekorzystnego rozstrzygnięcia. Coraz częściej trafiają się jednak Sądy, które udzielają zabezpieczenia kredytobiorcom, którzy nie spłacili kapitału, a także, gdy pozwany bank ma stabilną sytuację finansową (np. Sąd Okręgowy w Toruniu czy Sąd Okręgowy w Warszawie).

 

W sprawie o unieważnienie umowy kredytu frankowego, zabezpieczenie powództwa zmierza do uregulowania praw i obowiązków stron na czas trwania procesu. Kredytobiorcy frankowi składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia, najczęściej domagają się ochrony ich interesów poprzez zawieszenie obowiązku płatności rat kredytu w wysokości i terminach wynikających z umowy oraz zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może zostać złożony na każdym etapie postępowania, wraz z pozwem przeciwko bankowi, w toku procesu, a także przed jego wszczęciem. Dążąc do wykazania pierwszej przesłanki, tj. uprawdopodobnienia roszczenia, należy powołać się na stosowne dokumenty (umowa kredytu wraz z załącznikami) oraz aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych, które kształtuje się korzystnie dla kredytobiorców frankowych. W szczególności na uwzględnienie zasługuje wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku w sprawie Państwa Dziubak (sygn. akt C 260/19) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 382/18.   

 

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie wyroku, bądź przeszkodzi w osiągnięciu celu postępowania. Wykazując interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, można się odwołać do sytuacji kredytobiorców: obciążenia wysokimi ratami kredytu, pogarszającej sytuacji finansowej lub też opisanego powyżej całościowego celu postępowania, jakim jest kompleksowe rozliczenie stron i zakończenie sytuacji, w której którakolwiek ze stron uzyskuje od drugiej świadczenie nienależne. Będzie to oczywiście zależeć od indywidualnych cech danej sprawy. 

 

Czy warto wnosić o zabezpieczenie powództwa?

Uzyskanie zabezpieczenia może okazać się bardzo ważnym elementem sporu z bankiem, szczególnie jeżeli kredytobiorca składa pozew przeciwko instytucji w słabej, zagrożonej kondycji finansowej. W związku z długotrwałością postępowania, zabezpieczenie powództwa może ochronić frankowicza przed negatywnymi skutkami upadłości lub przejęcia pozywanego banku.

 

Jeśli szukacie pomocy w sprawach frankowych, zapraszamy do kontaktu tel. 883 696 032, e-mail: klein@prawo-mediacje.pl