prawo-zamowien.svg

Prawo zamówień publicznych

  • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia
  • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów
  • pomoc przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • przygotowanie projektów umów i pism
  • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert
  • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania
  • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających
  • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty
  • przygotowanie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych